MyTUNEiN Online TV And Internet Radio Directory

PSU Radio 88

Listen to PSU Radio 88 LiVE from Hat Yai, Thailand, Asia powered by MyTUNEiN radio and tv directory.

PSU Radio 88 Thailand
Buffering ...

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีหน้าที่ผลิตรายการวิทยุเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้ความรู้ ความคิด และสร้างสัมพันธ์กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

โดยสถานีต้องจัดหารายให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุ

LOCATION: Hat Yai, Thailand, Asia.

PHONE: +074–558775 | WEBSITE

 

WATCH LiVE TV 📺